Burmistrz Rajgrodu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.: Młodszy referent ds. inwestycji i funduszu sołeckiego

29 Listopada 2016 - Lista sandytatów spełniających wymagania formalne


30 listopada 2016 - wyniki naboru


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

z dnia 17 listopada 2016r.

BURMISTRZ RAJGRODU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

Młodszy referent ds. inwestycji i funduszu sołeckiego

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

1) planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację;

2) prowadzenie spraw dotyczących przygotowywania i prowadzenia remontów oraz inwestycji gminnych;

3) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji pod wieloletnie zadania inwestycyjne;

4) zlecanie i nadzór nad opracowywaniem dokumentacji projektowych planowanych inwestycji,

5) inicjowanie, koordynacja i współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach inwestycji;

6) prowadzenie spraw związanych z poszukiwaniem, pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy pomocowych i strukturalnych, w tym przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i niezbędnych dokumentacji;

7) koordynacja wykonawstwa inwestycji i nadzór nad prawidłową ich realizacją oraz opracowywanie informacji i sprawozdań z ich realizacji;

8) przygotowywanie we współpracy ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych materiałów do postępowań o udzielenia zamówienia publicznego;

9) obsługa zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków własnych mieszkańców;

10) monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych;

11) przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów dotyczących realizacji przedsięwzięć
z udziałem kontrahentów krajowych i zagranicznych;

12) prowadzenie spraw związanych z dostawami energii elektrycznej, oświetleniem dróg, placów
i ulic na terenie gminy – w tym remonty, konserwacje, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do postępowań przetargowych na dostawę energii elektrycznej i zawieranie umów,

13) prowadzenie spraw związanych z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;

14) realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich;

15) nadzór nad świetlicami wiejskimi, placami zabaw, siłowniami terenowymi, altanami i innymi elementami małej infrastruktury technicznej;

16) przygotowywanie, prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja postępowań w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na rzecz Urzędu lub jednostek organizacyjnych Gminy.

 

Warunki pracy na stanowisku młodszego referenta:

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w budynku Urzędu i poza nim. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania       obowiązków na w/w stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,

 

Wymagania dodatkowe:

-       wykształcenie wyższe kierunkowe,

-       umiejętność sporządzania wniosków aplikacyjnych o środki pomocowe i strukturalne,

-       znajomość regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych i strukturalnych,

-       praktyczna znajomość następujących aktów prawnych:

1)     ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.)

2)     ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.),

3)     ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),

4)     ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),

5)     ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902)

-       doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych,

-       systematyczność, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na stornie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” lub możliwego do pobrania w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie),
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie lub złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2016 r. do godziny 15:00. pod adresem:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. inwestycji i funduszu sołeckiego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.”

 

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016r., poz. 922 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych - Dz.U. z 2016r., poz. 902).”

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w dniu 29 listopada 2016 r. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez komisję rekrutacyjną, kandydaci, którzy złożyli aplikacje zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku pierwszego etapu rekrutacyjnego.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. kadrowych, organizacyjnych i oświaty, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pokój nr 5, tel. 86 272 19 48.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej BIP; http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/. i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawska 32.

 

 

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

 

 

Rajgród, dnia 17-11-2016 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Milewska

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2016-11-30

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2016-11-17