Burmistrz Rajgrodu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszy referent ds. obsługi rady i promocji gminy

23 Grudnia 2016 - Informacja o wynikach naboru kandydata.

20 Grudnia 2016 - Lista sandytatów spełniających wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

z dnia 2 grudnia 2016r.

BURMISTRZ RAJGRODU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

Młodszy referent ds. obsługi rady i promocji gminy

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

1)          prowadzenie obsługi techniczno-biurowej obrad Rady i posiedzeń jej Komisji, Przewodniczącego Rady i jego zastępców;

2)          przygotowywanie materiałów i projektów uchwał na sesje Rady, posiedzenia Komisji oraz zapewnienie ich terminowego doręczenia radnym;

3)          prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady, protokołów z sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady, wystąpień i wniosków Komisji Rady, interpelacji i zapytań radnych;

4)          zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów;

5)          przesyłanie uchwał Rady do organów nadzoru oraz w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w sposób wymagany przez przepisy prawa;

6)          przekazywanie uchwał Rady, wniosków komisji Rady, interpelacji i zapytań radnych do jednostek organizacyjnych Urzędu i pracowników oraz koordynacja i nadzór nad ich realizacją;

7)          wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Regulaminu Rady;

8)          sporządzanie list wypłat diet radnym oraz sołtysom;

9)          prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz ich kierowanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom;

10)       prowadzenie spraw podziału gminy na obwody głosowania;

11)       współudział w organizacji i przeprowadzaniu wyborów oraz referendów;

12)       obsługa organizacyjno - techniczna Miejskiej Komisji Wyborczej;

13)       prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych (sołectw);

14)       prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych;

15)       prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych;

16)       prowadzenie spraw dotyczących składania oświadczeń majątkowych przez radnych i spraw związanych z rejestrem korzyści;

17)       prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa gminy;

18)       prowadzenie zbioru przepisów prawnych ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy;

19)       prowadzenie promocji Gminy i obsługi systemu informacji turystycznej;

20)       sporządzanie, wydawanie i podpisywanie informacji o wypłaconych radnym i sołtysom kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R);

21)       nadzór i koordynacja działalności kulturalnej w Gminie;

22)       prowadzenie rejestru instytucji kultury;

23)       inicjowanie i udział w organizacji przedsięwzięć promujących gminę w kraju i za granicą;

24)       prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w imprezach, targach, wystawach;

25)       koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych oraz w stowarzyszeniach;

26)       prowadzenie rejestru związków i stowarzyszeń, do których przynależy Gmina oraz czuwanie nad terminowym regulowaniem składek członkowskich;

27)       organizowanie imprez promujących Gminę, w tym wystaw, konkursów, pokazów kina plenerowego, targów, seminariów, spotkań, konferencji oraz innych imprez kulturalnych, patriotycznych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych;

28)       opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy przy współpracy z pracownikami Urzędu i innymi podmiotami (mapy, foldery, itp.);

29)       nadzór nad prowadzeniem gminnych portali społecznościowych i kanałów komunikacji z mieszkańcami przy wykorzystaniu mediów elektronicznych;

30)       wykonywanie zadań wynikających z ustawy o imprezach masowych;

31)       sprawowanie funkcji opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

32)       współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań.

Warunki pracy na stanowisku młodszego referenta:

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w budynku Urzędu i poza nim. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku,
 • wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe:

-       wykształcenie wyższe kierunkowe

-       umiejętność redagowania tekstów,

-       umiejętność przygotowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy,

-       praktyczna znajomość następujących aktów prawnych:

1)     ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1318 z późn. zm.),

2)     ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764),

3)     ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23),

4)     ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 z późn. zm.),

5)     ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902)

-       kreatywność, wysoka kultura osobista, systematyczność, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, duże zaangażowanie w pracę

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na stornie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” lub możliwego do pobrania w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie),
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie lub złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. do godziny 15:00. pod adresem:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi rady i promocji gminy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.”

 

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016r., poz. 922 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych - Dz.U. z 2016r., poz. 902).”

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w dniu 19 grudnia 2016 r. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez komisję rekrutacyjną, kandydaci, którzy złożyli aplikacje zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku pierwszego etapu rekrutacyjnego.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. kadrowych, organizacyjnych i oświaty, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pokój nr 5, tel. 86 272 19 48.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej BIP; http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/. i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawska 32.

 

 

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

 

Rajgród, dnia 02-12-2016 r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Milewska

Wprowadzający: Łukasz Zaborowski

Data modyfikacji: 2016-12-23

Opublikował: Łukasz Zaborowski

Data publikacji: 2016-12-02