Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

Burmistrz Rajgrodu

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

1. Nazwa i adres instytucji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród

2. Określenie stanowiska, wymiaru czasu pracy oraz formy zatrudnienia: kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, pełen etat.

3. Zakres podstawowych zadań na  stanowisku:

1)      kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) oraz reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki;

2)      organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie pracy;

3)      prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z budżetem gminy z zachowaniem przestrzegania dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i główną księgową OPS;

4)      analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

5)      prowadzenie spraw z zakresu świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny oraz pomocy materialnej dla uczniów;

6)      badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta;

7)      prowadzenie Klubu Seniora i świetlicy środowiskowej;

8)      organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokajania potrzeb gminy;

9)      opracowywanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej OPS;

10)  nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych gminie;

11)  składanie corocznie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności OPS i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sporządzanie sprawozdań resortowych, statystycznych i innych;

12)  dokonywanie czynności prawnych zgodnie z udzielonym przez Burmistrza pełnomocnictwem;

13)  wykonywanie obowiązków pracodawcy – zgodnie z kodeksem pracy, w stosunku do zatrudnionych w OPS pracowników;

14)  kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych OPS; 

15)  nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań przez pracowników OPS, w tym  kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników OPS i ich pracy w terenie;

16)  współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;

17)  inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy UE, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej;

18)  przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

4. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne kandydata:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)     co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

4)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     nieposzlakowana opinia,

6)     wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

7)     specjalizacja  z zakresu organizacji pomocy społecznej,

8)     niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Z 2013r., poz. 168 ze zm.),

9)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

5. Wymagania  dodatkowe:

1)      wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

2)      znajomość obowiązujących przepisów w szczególności z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,

3)      doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,

4)      znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych,

5)      kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, motywacja do pracy,

6)      umiejętności organizacyjno-menedżerskie.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

1)     koncepcja i wizja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w kontekście realizacji zadań ustawowych,

2)     list motywacyjny i życiorys,

3)     kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na stornie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ lub możliwego do pobrania w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie),

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie  (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6)     oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7)     oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8)     oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Z 2013r., poz. 168 ze zm.),

9)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.),

10) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam za zgodność z oryginałem”, data, czytelny podpis.

Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata. 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Pisemne zgłoszenie oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, w zaklejonej kopercie z podaniem imienia, nazwiska, adresem zamieszkania kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem:

Nabór na wolne kierownicze stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2017 r. do godziny 15:00. pod adresem:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej ofert złożonych w terminie, poprzez porównanie danych i dokumentów zawartych w ofertach z wymaganiami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. Osoby, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną dopuszczone do następnego etapu procedury konkursowej. O terminie i dalszym przebiegu procedury konkursowej kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub pisemnie.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego  - do dnia 2.06.2017 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/. i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. kadrowych, organizacyjnych i oświaty, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, tel. (086) 272 19 20.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej BIP; http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/. i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Rajgród, dnia 16-05-2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Milewska

Wprowadzający: Wiesława Milewska

Data modyfikacji: 2017-05-31

Opublikował: Wiesława Milewska

Data publikacji: 2017-05-18