Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji i promocji

Informacja o wynikach naboru kandydata na samodzielne stanowisko specjalisty ds. inwestycji i promocji 25-10-2017 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formlane 18.10.2017 r.

Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko urzędnicze z dnia 4 października 2017r.

BURMISTRZ RAJGRODU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista ds. inwestycji i promocji

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • poszukiwanie i przedstawianie Burmistrzowi informacji o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i źródeł finansowania;
 • współdziałanie z Burmistrzem i Radą przy określaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i kierunków rozwoju Gminy;
 • ocena szans uzyskania dofinansowania z poszczególnych programów unijnych i krajowych;
 • weryfikacja terminów i rodzajów naborów wniosków o uzyskanie dofinansowania ;
 • udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej przedsięwzięć realizowanych z zewnętrznym dofinansowaniem;
 • monitoring zmian procedur unijnych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • nadzór nad realizacją inwestycji i projektów realizowanych z zewnętrznym dofinansowaniem;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji zadań Gminy, w tym z potencjalnymi Klientami i partnerami projektów;
 • popularyzacja informacji o możliwościach i warunkach inwestowania na terenie Gminy;
 • promowanie Gminy w kraju i poza granicami Polski;
 • promowanie i współdziałanie przy organizacji działalności kulturalno-sportowo-turystycznej;
 • uczestnictwo w naradach, spotkaniach, posiedzeniach i pracach związanych z działalnością Gminy, w szczególności w zakresie promocji i inwestycji.

Warunki pracy na stanowisku specjalisty:

Praca od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy, w budynku Urzędu i poza nim.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania  obowiązków na w/w stanowisku,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
 • staż pracy – co najmniej 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • staż pracy na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych i strukturalnych,
 • praktyczna znajomość następujących aktów prawnych:
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902),
 • systematyczność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Rajgrodzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na stornie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” lub możliwego do pobrania w pokoju nr 1A Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie),
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie lub złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 r. do godziny 15:00. pod adresem:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko specjalisty ds. inwestycji i promocji Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.”

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z  2016r., poz. 922 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych - Dz.U. z 2016r., poz. 902).”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w dniu 17 października 2017 r. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez komisję rekrutacyjną, kandydaci, którzy złożyli aplikacje zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku pierwszego etapu rekrutacyjnego.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. kadrowych, organizacyjnych i oświaty, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32,  pokój nr 1A, tel. 86 272 19 20. Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej BIP; http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/. i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawska 32.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

 

Rajgród, dnia 04-10-2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Milewska

Data wytworzenia: 2017-10-04

Wprowadzający: Wiesława Milewska

Data modyfikacji: 2017-10-25

Opublikował: Wiesława Milewska

Data publikacji: 2017-10-04