Nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - 18.04.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze z dnia 5 kwietnia 2018 r.

BURMISTRZ RAJGRODU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie działań związanych z racjonalną gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy;
 • prowadzenie ewidencji gruntów gminnych;
 • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, z okazaniem granic i ze wznawianiem punktów granicznych oraz podziałem scalaniem nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lub oddawaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem;
 • obciążanie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 • nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego;
 • okazywanie na gruncie granic nieruchomości zbywanych przez Gminę;
 • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • przekazywanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającycm osobowości prawnej;
 • sprawowawnie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania prawa użytkowania i trwałego zarządu, naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tych tytułów;
 • prowadzenie spraw związanych z porządkowaniem stanów prawnych dla nieruchomości gminnych;
 • prowadzenie spraw związanych z księgami wieczystymi wraz ze zmianami w ewidencji budynków i gruntów;
 • podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczacych własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa pierwokupu;
 • przygotowywanie nieruchomości do obrotu;
 • sporządzanie sprawozdań o stanie mienia komunalnego;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości i przygotowywanie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz zmian granic administracyjnych;
 • realizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • prowadzenie spraw w zakresie wspólnot mieszkaniowych z udziałem mieszkaniowego zasobu Gminy;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań;
 • prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem dróg do kategorii dróg publicznych oraz z pozbawianiem kategorii dróg w porozumieniu ze stanowiskiem ds. drogownictwa.                                                                                                                                                    

Warunki pracy na stanowisku specjalisty:

Praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w budynku Urzędu i poza nim. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania  obowiązków na w/w stanowisku,
 • wykształcenie średnie profilowe lub wyższe,
 • co najmniej 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • staż pracy na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość następujących aktów prawnych:
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1509 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.),
 • systematyczność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Rajgrodzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na stornie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” lub możliwego do pobrania w pokoju nr 1A Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie),
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie lub złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00. pod adresem:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.”

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z  2016r., poz. 922 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych - Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.).”

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w dniu  17 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez komisję rekrutacyjną, kandydaci, którzy złożyli aplikacje zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku pierwszego etapu rekrutacyjnego.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. kadrowych, organizacyjnych i oświaty, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32,  pokój nr 1A, tel. 86 272 19 20.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej BIP; http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/. i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawska 32.

 

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

 

Rajgród, dnia 05-04-2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Milewska

Data wytworzenia: 2018-04-05

Wprowadzający: Wiesława Milewska

Data modyfikacji: 2018-04-18

Opublikował: Wiesława Milewska

Data publikacji: 2018-04-05