Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Rajgród

Rajgród, dnia 1 marca 2018 r.

IF.7011.1.2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród informuje, że został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Rajgród. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak IF.7011.1.2018
z dnia 21.02.2018  r. o cenę wykonania ww. dokumentacji do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie wpłynęły następujące oferty:

CZĘŚĆ I

„Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki”:

LP.

Nazwa

Cena netto

Cena brutto

1.

SBKiM Wojciech Grzybowski

ul. Kołodziejska  25 c

15-256 Białystok

65 000,00

79 950,00

2.

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 24/197

15-274 Białystok

20 000,00

24 600,00

3.

Usługi Projektowe „Drogownictwo”

Marek Piaściński

Czernie 33

07-440 Goworowo

8 780,00

10 799,40

4.

BW Projekt Bartosz Wojtkowski

Piłaki Wielkie 16 B

11-610 Pozezdrze

13 500,00

16 605,00

5.

Usługi Inżynierskie „A-D Droga”

Wiesław Urbanowicz

ul. E. Plater 15/5

16-400 Suwałki

11 715,00

14 409,45

6.

VEGMAR Jakub Krawczyk

ul. Konarskiego 12 A

05-500 Piaseczno

50 200,00

61 746,00

7.

DROGOSFERA Marcin Sienkowski

ul. Wrocławska 15

16-400 Suwałki

7 200,00

8 856,00

 

CZĘŚĆ II

„Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka”:

LP.

Nazwa

Cena netto

Cena brutto

1.

SBKiM Wojciech Grzybowski

ul. Kołodziejska  25 c

15-256 Białystok

55 000,00

67 650,00

2.

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 24/197

15-274 Białystok

17 000,00

20 910,00

3.

Usługi Projektowe „Drogownictwo”

Marek Piaściński

Czernie 33

07-440 Goworowo

8 520,00

10 479,60

4.

BW Projekt Bartosz Wojtkowski

Piłaki Wielkie 16 B

11-610 Pozezdrze

9 000,00

11 070,00

5.

Usługi Inżynierskie „A-D Droga”

Wiesław Urbanowicz

ul. E. Plater 15/5

16-400 Suwałki

10 835,00

13 327,05

6.

VEGMAR Jakub Krawczyk

ul. Konarskiego 12 A

05-500 Piaseczno

35 500,00

43 665,00

7.

DROGOSFERA Marcin Sieńkowski

ul. Wrocławska 15

16-400 Suwałki

6 946,34

8 544,00

 

 1. Na wykonanie dla zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki” najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca DROGOSFERA Marcin Sieńkowski, ul. Wrocławska 15, 16-400 Suwałki, na kwotę 8 856,00 zł brutto.
 2. Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka ” najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca DROGOSFERA Marcin Sieńkowski, ul. Wrocławska 15, 16-400 Suwałki, na kwotę 8 544,00 zł brutto.

 

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający wybrał te oferty, które zapewniły mu najtańsze wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla obu części.

W związku z powyższym w najbliższym czasie z ww. wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

 Z up. Burmistrza

/-/Anna Drapczuk

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju


Rajgród, dnia 21.02.2018 r.

IF.7011.1.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, woj. podlaskie, zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych.

Niniejsze zamówienie będzie udzielone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Rajgród.

1.2.    Zadanie podzielone jest na części:

a) Część 1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki:

 • miejsce inwestycji: działki nr geod. 181/3, 176 w miejscowości Kołaki, gm. Rajgród,
 • lokalizację określono na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,
 • orientacyjna łączna długość odcinków dróg do przebudowy – ok. 640 m.
 • wstępne założenia – nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S TD, zjazdy na posesję, pobocza, oznakowanie pionowe, ewentualne rowy odwadniające. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

 

b) Część 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka:

 • miejsce inwestycji: działki nr geod. 63, 81 w miejscowości Orzechówka, gmina Rajgród,
 • lokalizację określono na załączniku nr 3 do zapytania,
 • orientacyjna długość odcinków dróg do przebudowy – ok. 470 m,
 • wstępne założenia – nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S TD, zjazdy na posesję, pobocza, oznakowanie pionowe, ewentualne rowy odwadniające. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

1.3.    W zakres zamówienia wchodzi (dotyczy każdej części):

a)wykonanie następujących opracowań i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego:

 • kompletny projekt budowlany na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę map do celów projektowych (mapy do celów projektowych wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z projektem budowlanym), wraz z informacją BIOZ – 6 egz.,
 • szczegółowy przedmiar robót – 4 egz.,
 • kosztorys inwestorski – 2 egz.,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych
  w projektach budowlanych – 4 egz.,
 • inwentaryzacja drzew i krzewów, jeżeli ich usunięcie będzie konieczne w związku
  z przebudową projektowanej drogi – 2 egz.,
 • projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
 • wersja elektroniczna całej dokumentacji na nośniku danych.

Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W ciągu miesiąca od podpisania umowy Wykonawca na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję przebudowy dróg. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych prac. Wstępna Koncepcja nie musi być wykonana na mapie do celów projektowych.

b) dokonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy dróg gminnych – w ramach zaproponowanej ceny ofertowej

c) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji,

d) przygotowanie kompletnego i poprawnego wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami – jeżeli będzie wymagany

e) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu
w zakresie:

 • stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 • uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

f) uzyskanie wszelkich decyzji, opinii uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji,
w tym złożenie zgłoszenia w Starostwie.

1.4.    Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
w szczególności:

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.).
 • dokumentacja projektowa będzie stanowiła podstawę opisu przedmiotu zamówienia
  w późniejszym postępowaniu na wykonanie ww. inwestycji w związku z tym musi być wykonana zgodnie z przepisami art. 29-30 ustawy 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), a w szczególności:
 • do opisu przedmiotu zamówienia zastosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 • przedmiotu zamówienia nie należy opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,
 • przedmiot zamówienia należy opisać przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia,
 • w przypadku odwołania do norm należy uwzględnić kolejność wynikającą
  z ustawy Prawo zamówień publicznych opisaną w art 30 ww. ustawy.

1.5.    Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

1.6.    Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży drogowej (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych).

1.7.    Wykonawca udowodni, że posiada doświadczenie w projektowaniu w branży drogowej poprzez wykazanie co najmniej jednego zadania polegającego na zaprojektowaniu budowy/przebudowy/rozbudowy drogi w technologii betonu asfaltowego o długości
min. 450 m.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zadanie należy wykonać do 15 sierpnia 2018 r., przy czym wstępną koncepcję należy przekazać Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

3.1.    Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie przy
ul. Warszawskiej 32, 19-206 Rajgród w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 11 na I piętrze budynku, osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty.

3.2.    Termin składania ofert upływa dnia 28 lutego 2018 r.

3.3.    Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

4.1.    Należy podać cenę ryczałtową za wykonanie części lub/i całości zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części lub ofertę kompleksową. Cenę należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

4.2.    Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty oraz wykaz wykonanych usług (wykonanie co najmniej jednego projektu budowy przebudowy drogi w technologii betonu asfaltowego w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz kopie uprawnień) oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanej usługi (referencje).

 1. WARUNKI WYKLUCZENIA:

Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:

5.1.    Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);

5.2.    Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);

5.3.    Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 5.2.;

5.4.    Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zmawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą polegające
w szczególności:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności tych osób.

5.5.    Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią określoną w formularzu ofertowym.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT

6.1.    Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena brutto – 100%.

6.2.    Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części lub/i ofertę kompleksową, obowiązującą w przypadku zlecenia temu samemu wykonawcy projektowania przebudowy odcinków objętych 2 częściami zamówienia.

6.3.    Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie danej części zamówienia i cena kompleksowa jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego
i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty map do celów projektowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

6.4.    Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający wybierze te oferty, które zapewnią mu najtańsze zrealizowanie zamówienia dla obu części – w zależności od układu cen mogą to być odrębne oferty na część 1 i 2 lub oferta kompleksowa.

6.5.    Jeżeli na daną część nie zostanie złożona żadna oferta, Zamawiający dla pozostałej części wybierze ofertę najkorzystniejszą, lub ponowi zapytanie.

6.6.    Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

7.1.    Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Dorota Bagińska,
tel. 86 272 19 56, e-mail: dorota.baginska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

7.2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz ofertowy,

2. Mapa z lokalizacją dróg przeznaczonych do przebudowy w miejscowości Kołaki, gm. Rajgród,

3. Mapa z lokalizacją dróg przeznaczonych do przebudowy w miejscowości Orzechówka,
Rajgród,

4. Mapa z lokalizacją dróg na terenie gminy Rajgród.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Anna Drapczuk

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Bagińska

Data wytworzenia: 2018-02-21

Wprowadzający: Dorota Bagińska

Modyfikujący: Dorota Bagińska

Data modyfikacji: 2018-03-01

Opublikował: Dorota Bagińska

Data publikacji: 2018-02-21