Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Rajgród


Rajgród, dnia 16.08.2018 r.

 DI.041.1.2018

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Rajgród informuje, że wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Rajgród. Do dnia 10.08.2018 r. wpłynęły 3 oferty. W dniu 16.08.2018 r. dokonano oceny złożonych ofert i wyłoniono ofertę najkorzystniejszą. Poniższa tabela przedstawia zestawienie złożonych ofert:

 

 

 

l.p.

 

 

 

Nazwa firmy

 

Oferta

 

Uwagi

Cena brutto

1

Przedsiębiorstwo Uługowo-Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek, 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Podgórze 20/2

69 973,49

brak

2

Z. G. K GRONEKO Sp. z o. o., Mikorzyn 19,
87-732 Lubanie

61 116,09

brak

3

Środowisko I Innowacje Sp. z o.o.,
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

46 058,50

brak

 

Wybrano ofertę nr 3 firmy  Środowisko I Innowacje Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa ze względu na najkorzystniejszą cenę.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Anna Drapczuk

Kierownik Referatu inwestycji i Rozwoju

  


 Rajgród, dnia 02.08.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  I GMINY RAJGRÓD”

I. Informacje o Zamawiającym:

Gmina Rajgród     

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

tel. (86) 272 19 40

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje następujące usługi:
 • Demontaż pokryć dachowych (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Rajgród oraz ich transport i utylizacja,
 • Transport oznacza również przygotowanie do transportu, opakowanie, oznakowanie oraz
  załadunek i rozładunek odpadów zawierających azbest wytworzonych podczas demontażu oraz odpadów odebranych z terenu nieruchomości.
 • Utylizacja oznacza przekazanie odpadów do unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub przekazanie do unieszkodliwienia poprzez przetwarzanie w urządzeniach przenośnych posiadających wymagane zezwolenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów, w szczególności pokrywa opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub za przyjęcie odpadów do przetwarzania w urządzeniach przenośnych.
 • Do obowiązku Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów.
 1. Łącznie Zamawiający zakłada następujące ilości wyrobów azbestowych:
 • Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 82,013 Mg

Podane wyżej ilości są to ilości szacunkowe, określone na podstawie zgłoszeń od mieszkańców
i inwentaryzacji. Ilość posesji może się zmienić w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości z udziału w programie. Rzeczywista ilość wyrobów podlegających demontażowi/odebraniu oraz transporcie i utylizacji może się różnić od ilości szacunkowych ze względu na niedokładności w szacowaniu masyi powierzchni wyrobów azbestowych.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że będzie zlecał wykonanie prac jedynie do wysokości środków przeznaczonych przez Gminę Rajgród na realizacje zadania.
 2. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, których dotyczy zamówienie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał usługę na poszczególnych posesjach zgodnie z kolejnością określoną na wykazie nieruchomości.
 3. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego, jakie ilości odpadów zostały zdemontowane/odebrane i na jaką kwotę oraz jakie kwoty pozostały do wykorzystania.
 4. Rozpoczęcie prac na danej nieruchomości wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego, niezależnie od wykazu nieruchomości, o którym mowa w pkt. 4. Zamawiający nie opłaci wykonania zadania na nieruchomości, dla której Wykonawca nie uzyskał akceptacji Zamawiającego na rozpoczęcie prac, chyba że kwota pozostała po odjęciu od kwoty przeznaczonej na to zadanie kosztów wykonania prac na nieruchomościach, dla których Zamawiający udzielił akceptacji, będzie wystarczająca do pokrycia kosztów.
 5. Do obowiązków Wykonawcy należy także sporządzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót na każdej nieruchomości objętej przedmiotowym zamówieniem (minimum 2 zdjęcia – przed rozpoczęciem prac i po zakończeniu). Dokumentacja ma być sporządzona w sposób umożliwiający identyfikacje obiektu budowlanego wraz z podaniem miejscowości i adresu nieruchomości. Dokumentacja fotograficzna zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru zadania na płycie CD lub nośniku USB.
 6. Wykonawca zapewnia własnym staraniem i na własny koszt materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonania zadania oraz zaplecze dla prowadzonej działalności.
 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją zadania.

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:

 1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany zgłosić prace do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do Okręgowego Inspektora Pracy oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac – zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) i okazać dowód dokonania zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym, a przed rozpoczęciem prac. Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
 2. Wykonawca jest zobowiązany zważyć na miejscu masę zdemontowanych/odebranych wyrobów azbestowych z każdej posesji przy użyciu wagi posiadającej legalizację. Wagę zapewnia Wykonawca. Z czynności ważenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości i nr działki ewid., datę, rodzaj i pochodzenie (demontaż/odbiór) odpadów oraz ich ilość [m² i Mg]. Protokół podpisują przedstawiciel wykonawcy i właściciel nieruchomości. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekazuje właścicielowi nieruchomości.
 3. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek sporządzić pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych – zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca sporządzi takie oświadczenie dla każdej posesji w dwóch egzemplarzach – jeden przekaże właścicielowi nieruchomości, a drugi przekaż Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Przez właściciela nieruchomości rozumie się właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości lub osoby przez nich upoważnione.
 4. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów zawierających azbest, w szczególności zgodnie z wymaganiami:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.  z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31 z późn. zm.),

- ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 992),

- ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  (Dz. U. z 2018 poz. 169 z późn. zm.).

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania prac oraz do jego oznakowania zgodnie z przepisami.

 

V. ODBIÓR PRAC- W DNIU ODBIORU WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCEMU:

 1. kopie oświadczeń o prawidłowości wykonywania prac, składanych właścicielom nieruchomości,
 2. kopie kart przekazania odpadów na składowisko,
 3. kopie protokołów ważenia z każdej nieruchomości,
 4. wykaz zawierający:

– adres nieruchomości, z której usunięto wyroby zawierające azbest,

– typ wykonanych prac (demontaż- transport-utylizacja lub transport-utylizacja),

– ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w m² i Mg z danej nieruchomości,

– łączna ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest,

 1. dokumentację fotograficzną z każdej nieruchomości, na której były wykonywane prace związane
  z usunięciem wyrobów azbestowych przed i po wykonaniu tych prac w formie elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB).

 

VI. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

Do dnia 19 października 2018 r.

 

VIII. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego.
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji na temat podstaw dysponowania tymi osobami,
 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika
  nr 3 do zapytania ofertowego. Należy wykazać minimum dwie usługi polegające na demontażu pokryć dachowych (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) oraz ich transportu
  i utylizacji.
 4. Kopie dołączonych do oferty dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz
  z pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

 

IX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 11 na I piętrze) – osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty.

 

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2018 (piątek).
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczone od ostatniego dnia terminu na składanie ofert.

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w szczelnie zamkniętej  kopercie z napisem "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RAJGRÓD”.

Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki i dokumenty wymienione w pkt VIII. Zapytania ofertowego

Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy.

 

XII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 Cena 100%

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
 3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

 

XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Dorota Bagińska, Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, pokój
nr 18, tel. (86) 272 19 56, w dni robocze, w godz. 07:00 – 15:00,

e-mail: dorota.baginska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Z up. Burmistrza

/-/ Anna Drapczuk

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Bagińska

Data wytworzenia: 2018-08-02

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2018-08-17

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2018-08-02