OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RAJGRODU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rajgród, 14 kwietnia 2016 roku

Znak: P.P. 6721.1.2014

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RAJGRODU

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku poz. 199, z późn. zm.) oraz  uchwały nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród  w odniesieniu do działki nr ew. 139/24, położonej w Czarnej Wsi wraz z przyległym fragmentem drogi gminnej oraz działki nr ew. 340/2 położonej we wsi Woźnawieś wraz z przyległymi fragmentami dróg powiatowych

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród  w odniesieniu do działki nr ew. 139/24, położonej w Czarnej Wsi wraz z przyległym fragmentem drogi gminnej oraz działki nr ew. 340/2 położonej we wsi Woźnawieś wraz z przyległymi fragmentami dróg powiatowych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 25 kwietnia 2016 roku do 16 maja 2016 roku (włącznie) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32, w godzinach od 800 do 1500 w  pokoju Nr 19.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, o godz. 1000  w sali nr 4.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Rajgrodu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2016 roku (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3; art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, Nr 227 poz. 1505) istnieje w terminie wyłożenia możliwość składania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko w/wym. projektu zmiany planu.

Zgodnie z art. 40 cyt. wyżej ustawy uwagi i wnioski do Prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym na adres e-mail: 20000018@pro.onet.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy j. w. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o przedmiotowym projekcie zmiany planu i o prognozie oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Policha

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2016-04-14

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2016-04-14

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2016-04-14