OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, części obszaru miasta Rajgród – tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa

data 21.01.2016 r.

……………………………

 

…………………….

(pieczęć wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta*))

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
części obszaru
miasta Rajgród – tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rajgrodzie uchwały nr XI/119/16 z dnia 30 grudnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część obszaru miasta Rajgród – tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 w terminie do dnia 16 lutego 2016r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 63 §1, ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23), podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

        (podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Policha

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2016-01-20

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2016-01-20

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2016-01-20