Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Urząd Miejski w Rajgrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Część zdjęć (grafik) nie posiada opisu alternatywnego. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. W trakcie badania występąpiły przypadki, kiedy nie można było określić koloru tła elementu ze względu na gradient tła lub nie można było określić koloru tła elementu, ponieważ jest on częściowo zasłonięty przez inny element. Zdarzają się linki, które nie mają rozpoznawalnego tekstu (nazwa linku). Zdarzają się elementy formularza, które nie mają etykiet.

Wyłączenia:

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Hubert Matysiewicz, adres poczty elektronicznej hubert.matysiewicz@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862721957. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Burmistrz Rajgrodu

Adres organu odwoławczego: ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

Adres e-mail organu odwoławczego: gmina@umrajgrod.pl

Telefon organu odwoławczego: 862721940

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie zlokalizowany jest w Rajgrodzie, przy ul. Warszawskiej 32.

  1. Opis dostępności wejścia do budynku: Na parkingu za budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z 4 stopni zabezpieczone barierkami oraz pochylnia. Budynek Urzędu Miejskiego składa się z 3 kondygnacji – parter i 2 piętra. Na parterze po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt informacyjny, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zgłaszać potrzebę komunikacji z poszczególnymi pracownikami bez konieczności przemieszczania się na wyższe piętra. Od strony parkingu znajduje się drugie wejście do budynku.
  2. Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy i schodów: Komunikacja z poziomu parteru na kolejne piętra schodami, brak windy oraz platformy przyschodowej. Łazienka oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

Udogodnienia

  1. Na stronie internetowej jest możliwość zmiany czcionki.
  2. Strona posiada wersję o dużym kontraście.
  3. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, Shift+TAB, Enter).