Dodatki mieszkaniowe

Miejsce załatwienia sprawy:

Specjalista d/s gospodarki gruntami i mieniem komunalnym Wanda Łacińska 19-206 Rajgród, ul.Warszawska 32, II piętro, pokój nr 21 tel. (086)272-19-49

Opis:

  1. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych (chyba, że już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu), zasiłków pielęgnacyjnych oraz pobieranych z pomocy społecznej zasiłków okresowych, jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń w naturze.

  2. Przy składaniu wniosku wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w lokalu, które nie uczą się i nie posiadają żadnego dochodu zobowiązane są do osobistego złożenia oświadczenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
  3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a mianowicie:
  • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy tj: brutto minus koszty uzyskania przychodu i składki emerytalno - rentowo - chorobowe,

  • oświadczenia o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą - dot. prac dorywczych, otrzymujących pomoc od rodziny,

  • trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenia z ZUS - dot. osób pobierających świadczenia emerytalno - rentowe,

  • decyzji przyznającej świadczenia rodzinne lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego,

  • zaświadczenia o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium - dot. studentów

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Na bieżąco lub w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Opłaty:

Brak opłat

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Burmistrza  Miasta Rajgrodu w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania. Odwołanie należy składać w pokoju nr 21.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wanda Łacińska

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-02-24

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2016-02-01

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-02-24