Szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

Informacje ogólne

 1. Za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele i sarny:
  • na obszarach obwodów łowieckich - odpowiada dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego,
  • na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - odpowiada Skarb Państwa (odszkodowanie wypłaca zarząd województwa).
 2. Za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (obecnie jest to łoś) odpowiada Skarb Państwa:
  • na obszarach obwodów łowieckich leśnych - odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
  • na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - odszkodowania wypłaca zarząd województwa.

Formalności

Szkodę należy zgłosić do właściwego podmiotu, w zależności jakie zwierzę i gdzie wyrządziło szkodę:

ZwierzęMiejsce wyrządzenia szkódPodmiot uprawniony do wypłaty odszkodowaniaKontakt
dziki, jelenie, daniele i sarny obszary obwodów łowieckich dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego Koło Łowieckie ŁOŚ (dzierżawca obwódów nr 1, 12 i 146) - p. Alina Marcinkiewicz
Koło Ło­wiec­kie ŁOŚ przy Nadleśnictwie Rajgród z siedzibą w Tamie, 19-206 Rajgród
tel. (86) 273 33 10
obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich zarząd województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. (85) 748 51 20
łosieobszary obwodów łowieckich leśnychPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweNadleśnictwo Rajgród z siedzibą w Tamie,
19-206 Rajgród
tel. (86) 273 33 10
obszary obwodów łowieckich polnych i obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckichzarząd województwaUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. (85) 748 51 20

Sza­co­wa­nia szkód oraz ustalania wysokości odszko­dowania dokonują upoważnieni przed­sta­wi­cie­le podmiotów uprawnionych do wypłaty odszkodowania

W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub po­sia­daczem gruntu a dzierża­wcą lub zarządcą obwodu ło­wiec­kiego powstał spór o wysokość wyna­gro­dzenia za szko­dy, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szko­dy organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzy­gnięcia sporu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 13.10.1995r. Prawo ło­wiec­kie (Dz.U. z 2005r. Nr 127 poz. 1066, z późn.zm.) - art. 46-50
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15.07.2002 w sprawie sposobu po­stę­po­wa­nia przy sza­co­wa­niu szkód oraz wypłat odszko­dowań za szko­dy w upra­wach i płodach rolnych (Dz.U. z 2002r. Nr 126, poz. 1081)
Autor: Anna Bukowska
Data wprowadzenia do BIP: 2010-02-24
Data publikacji: 2010-02-24
Data modyfikacji: 2010-02-24
Drukuj