Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

Rajgród, dnia 29.04.2008 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RAJGRODU

Burmistrz Rajgrodu informuje, iż przystąpiono do opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rajgród na lata 2008 - 2015”. Podstawowym celem sporządzenia Planu jest wskazanie zadań inwestycyjnych w zakresie rzeczowym oraz finansowym na terenie Gminy Rajgród, w dłuższej perspektywie czasowej, planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oprócz planowanych zadań inwestycyjnych  Plan przybliża również sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Rajgród na tle warunków geograficzno-przyrodniczych. Plan jest niezbędnym załącznikiem do projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o aktywne zgłaszanie - w formie pisemnej - wszelkich propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych, uwag oraz wskazówek, które przyczynią się do rzetelnego przygotowania „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rajgród na lata 2008 - 2015” w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2008 r.

W zgłoszeniu dotyczącym inwestycji należy podać następujące informacje: nazwę zadania, cel/przeznaczenie zadania (krótki opis), szacowaną kwotę końcową zadania i czas realizacji, a także instytucje i podmioty finansujące.

Wszelkie propozycje proszę składać do 13 maja 2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie (pokój nr 10) lub listownie pod adres:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

e-mail: 20000018@pro.onet.pl

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w pokoju nr 16, tel. (086) 272 16 24.

Wszystkie wniesione uwagi i propozycje zadań inwestycyjnych zostaną zaprezentowane oraz przeanalizowane na komisjach Rady Miejskiej.

Burmistrz Rajgrodu