Ubój zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

Ubój zwierząt w gospo­darstwie na potrzeby własne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.11.2010 r.w sprawie wymagań wetery­naryjnych przy produ­kcji mięsa na użytek własny (Dz. U. 2010.207.1370), ubój zwierząt w gospo­darstwie na potrzeby własne jest dopusz­czalny po spełnieniu określo­nych wymo­gów, w szczególności:
 1. Na potrzeby własne można ubić drób, zajęczaki oraz świnie, cielęta do 6 miesiąca życia oraz owce i kozy. 
 2. Zamiar przeprowadzenia uboju należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem (nie dotyczy drobiu i zajęczaków). Ubój świń może być zgłaszany telefonicznie, natomiast ubój owiec, kóz i cieląt obowiąz­kowo należy zgłosić na piśmie na adres:
  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie
  ul. Konopska 64, 19-200 Grajewo
  tel./faks: 86 272 39 58
 3. Ubojowi można poddać tylko zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograni­czeniom wynika­jącym ze zwalczania chorób zakaźnych, po upływie okresów karencji po stosowaniu środków lecz­niczych, a także przy zachowaniu przepisów dotyczą­cych humani­tarnego uboju oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejes­tracji zwierząt. 
 4. Uboju może dokonać osoba przyuczona do wyko­ny­wania uboju zwierząt po pozba­wieniu zwierzęcia świado­mości.
 5. Uboju nie wolno wykonywać w obecności dzieci.
 6. Przy uboju świń i nutrii obowiązuje bezwzględny obowiązek badania w kierunku włośni.
 7. Przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia obowiązuje nakaz zagospodarowania na własny koszt ubocznych produktów (odpadów) szczególnego ryzyka (SRM) poprzez przekazanie ich do upraw­nionego zakładu utyli­zacyj­nego za pokwitowaniem odbioru. 
 8. Podmiot prowadzący gospo­darstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospo­darstw, prowadzi ewidencję przeprowa­dzonych przez niego ubojów oraz przecho­wuje ją przez okres trzech lat od daty dokonania uboju danego zwierzęcia. Szczegóły określa ww. roz­porzą­dzenie.
 9. Posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia faktu dokonania uboju na potrzeby własne w ARiMR w ciągu 30 dni po uboju w przy­padku świń oraz w przy­padku 7 dni po uboju w przypadku owiec, kóz i cieląt. 
 10. Mięso pozyskane na potrzeby własne nie może być wprowa­dzone do obrotu (nie może być odsprzedane), może służyć do spożycia i przero­bienia na potrzeby własne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.11.2010 r.w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz. U. 2010.207.1370)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Bukowska

Wprowadzający: Anna Bukowska

Data wprowadzenia: 2012-01-11

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2012-02-01

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2012-01-11