Nowe regulacje dotyczące dofinansowania do kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 232), o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Rajgród, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Rajgrodu, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.


Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
 

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

2.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

3.    dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,

4.    kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

5.    kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

6.    kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu

7.    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

8.    dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

9.    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10.  zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

 

Dofinansowanie to pomoc de minimis

W art. 70b ust. 11 u.s.o. jest zapis, który dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną pracodawcy będącemu przedsiębiorcą zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komusji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika oraz zasady waloryzacji ustalone są w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.   

Kwoty dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela.
 

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

do 8081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

do 254zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)  

 

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania oraz postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 


Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, pokój nr 5.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wiesława Milewska

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Milewska

Data wytworzenia: 2017-02-28

Wprowadzający: Wiesława Wiśniewska

Data wprowadzenia: 2012-10-05

Modyfikujący: Wiesława Wiśniewska

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Wiesława Wiśniewska

Data publikacji: 2012-10-05