OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RAJGRODU O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Rajgród, 21 stycznia 2019 roku

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA RAJGRODU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród – tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r. poz. 1945) i art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) oraz  uchwały nr XI/119/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obszaru miasta Rajgród – tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród – tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 4 lutego 2019 roku do 6 marca 2019 roku (włącznie) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32, w godzinach od 800 do 1500 w pokoju Nr 19

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, o godz. 1200  w sali nr 4

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym, każdy, kto  kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Rajgrodu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2019 roku (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub opatrzone  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r. poz. 570, ze zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Równocześnie na podstawie  art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że w/wym. projekt  miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 w/wym. ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Rajgrodu w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o na adres e-mail: 20000018@pro.onet.pl – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2019 roku (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rajgrodu.

 

BURMISTRZ  RAJGRODU

 

                                                                                                                                      Ireneusz Gliniecki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Kotarska

Data wytworzenia: 2019-01-21

Wprowadzający: Beata Kotarska

Modyfikujący: Beata Kotarska

Data modyfikacji: 2019-01-21

Opublikował: Beata Kotarska

Data publikacji: 2019-01-21