OGŁOSZENIE Burmistrza Rajgrodu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród (rejon ulicy Jaćwieskiej)

BURMISTRZ RAJGRODU
19-206 RAJGRÓD
Warszawska 32

 

Rajgród, dnia 24 stycznia 2018 r.

PP.6721.1.2017

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Rajgrodu
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród
(rejon ulicy Jaćwieskiej)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz na podstawie art.39 ust.1 punkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu, w dniu 27 listopada 2017 r., przez Radę Miejską w Rajgrodzie uchwały Nr XXXIV/291/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród (rejon ulicy Jaćwieskiej).

Plan obejmować będzie obszar o powierzchni około 0,25 ha położony na gruntach miasta Rajgród przy ulicy Jaćwieskiej w rejonie Gimnazjum (część działki o numerze ewidencyjnym 1607/5) i przeznaczony pod planowaną funkcję związaną z usługą celu publicznego – posterunek policji.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania planistycznego w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, Warszawska 32, 19-206 Rajgród,
  • drogą elektroniczną (adres: gmina@umrajgrod.pl).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

BURMISTRZ RAJGRODU

Ireneusz Gliniecki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Kotarska

Data wytworzenia: 2018-01-24

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2018-01-24

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2018-01-24