Prezentacja projektu.

„Budowa sieci wodociągowej Danowo – Wólka Piotrowska – Rydzewo, Kosiły – Skrodzkie – Przestrzele – Karwowo – Kołaki – Bukowo – Rydzewo, Wólka Mała – Kosówka – Rydzewo. Pompownia strefowa wody pitnej w miejscowości Kosiły” w ramach Projektu Z/2.20/I/1.2/233/04 „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach ZPOR

INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ PROJEKTU

"Budowa sieci wodociągowej Danowo - Wólka Piotrowska - Rydzewo, Kosiły - Skrodzkie - Przestrzele - Karwowo - Kołaki - Bukowo - Rydzewo, Wólka Mała - Kosówka - Rydzewo. Pompownia strefowa wody pitnej w miejscowości Kosiły" w ramach Projektu Z/2.20/I/1.2/233/04 "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach ZPORR.

CEL OGÓLNY realizacji danego projektu, wywodzi się z głównego celu Priorytetu 3. Rozwój lokalny w działaniu 3.1 Obszary wiejskie, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

 Jest nim, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy.

 CELE SZCZEGÓŁOWE obejmują między innymi:

ˇ        poprawę jakości środowiska,

ˇ        poprawę warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców gminy,

ˇ        tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw,

ˇ        lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej,

ˇ        zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów zewnętrznych,

ˇ        zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury.

 

Projekt przewidywał budowę sieci wodociągowej w Gminie Rajgród. Sieć jest zaprojektowana z uwzględnieniem zapotrzebowania na cele bytowe, gospodarcze, produkcyjne i przeciwpożarowe. System wodociągu powiązany jest z infrastrukturą techniczną miejscowości Rajgród. Woda jest dostarczana siecią wodociągową ze stacji Uzdatniania wody w Rajgrodzie. Do istniejących ujęć wody zostało podłączonych szereg miejscowości tworząc, w ten sposób wodociąg grupowy. Zaletą takiego rozwiązania jest istnienie większej możliwości rozbudowy wodociągu, poprzez podłączenie nowych osiedli wiejskich, możliwość wprowadzenia większego stopnia automatyzacji procesów uzdatniania, obniżenie wskaźników kapitałochłonności budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania i zbiorników zapasowo wyrównawczych, możliwości budowy dużych strefowych zbiorników wyrównujących okresowe nierównomierności w rozbiorze wody, zapewnienie większej niezawodności dostaw wody, poprzez, między innymi, użycie do budowy przewodów tranzytowych rur z materiałów o wysokiej wytrzymałości, wyposażenie ich w samoczynną armaturę regulacyjną i usytuowanie na nich zbiorników wody rezerwowej, zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji.

Właściwe zaopatrzenie wsi w wodę stworzy warunki do utworzenia gospodarstw agroturystycznych, których działalność bez odpowiednich urządzeń sanitarnych jest niemożliwa.

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego i poszczególnych gmin - rozbudowa i modernizacja infrastruktury i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę.

Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 3. Rozwój lokalny; Działanie 3.1 Obszary wiejskie - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Cała inwestycja ma duże znaczenie gospodarcze zarówno dla mieszkańców wsi, którzy nie byli do tej pory zaopatrywani z centralnej stacji uzdatniania wody, jak również tych którzy dostali wodę o wyższej jakości, w większej ilości dla potrzeb bytowych i produkcyjnych oraz wysokim ciśnieniu. Pozwoli to na realizowanie jednego z celów rozwoju gminy, tj.:

-        społecznego poprzez stworzenie mieszkańcom godnych warunków życia, oraz podwyższenie standardu usług komunalnych i sanitarnych,

-        poprawienie warunków rolniczych, takich jak: zmniejszenia zachorowań i ubojów sanitarnych wśród trzody hodowlanej, zwiększenie produkcji roślinnej - zwłaszcza produkcji warzyw i owoców, zachowanie optymalnych warunków wilgotności gleby pozwoli na osiągnięcie wyższych plonów.

 

Całkowity KOSZT INWESTYCJI w Gminie Rajgród wyniósł 4 553 790,70 zł, w tym środki UE 2 919 259,16 zł.

Projekt był realizowany we współpracy z gminami Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Biebrzy

EFEKTY

-        Długość sieci wodociągowej - 31 729 mb;

-        Długość przyłączy - 3 612 mb;

-        Ilość przyłączy - 170 szt.

 

Realizacja projektu w konsekwentny sposób przyczyniła się:

- do poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy Rajgród,

- rozbudowy kompleksowej infrastruktury technicznej w bezpośrednim otoczeniu miasta Rajgród.

Pozwala to gminie na osiągnięcie standardów europejskich w dziedzinie infrastruktury miedzy innymi dla rozwoju MŚP.

Rozbudowa infrastruktury wpłynie także na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich i drobnej wytwórczości. A  w przyszłości poprzez to stworzy warunki do walki z bezrobociem.

 

Opracował:

Zastępca Burmistrza

Mieczysław Gisztarowicz

Metryka strony

Udostępniający: Mieczysław Gisztarowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-03-29

Data modyfikacji: 2010-03-29

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-03-29