Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

Poniższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie jest Burmistrz Rajgrodu.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Adres siedziby administratora: ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród;

e-mail: gmina@umrajgrod.pl, tel.: 86 2721940

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Pana Janusza Kozikowskiego na inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Administrator danych osobowych – Burmistrz Rajgrodu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

·         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie;

·         realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Rajgród;

·         w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

·         organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

·         inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Rajgród przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Rajgrodu;

·         inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

·         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

·         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

o    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

o    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

o    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

o    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

o    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

o    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

·         prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

o    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

o    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Hubert Matysiewicz

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2023-01-23

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2018-05-25