Burmistrz

Burmistrzem Rajgrodu jest Adrian Arasimowicz

Burmistrz Rajgrodu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.00

Tel. służbowy: 086 272 19 40

 

e-mail: gmina@umrajgrod.pl

Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i Gminy;
 2. reprezentowanie Urzędu i Gminy;
 3. pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu, w tym Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 4. realizowanie polityki kadrowej i przestrzeganie prawa pracy;
 5. ustalanie zakresów zadań i obowiązków dla członków kierownictwa Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 6. wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących Urzędu i Gminy na podstawie delegacji zawartych w stosownych aktach prawnych;
 7. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;
 8. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z zarządem mieniem;
 9. przedkładanie Radzie projektów uchwał oraz organom nadzoru podjętych uchwał;
 10. realizowanie budżetu Gminy;
 11. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
 12. pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych Urzędu;
 13. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 14. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, ustaw i innych aktów prawnych.
 15. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.

Burmistrzowi przysługuje prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
 3. dokonywania wydatków budżetowych zgodnie z uchwalonym budżetem;
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy;
 5. dysponowanie rezerwami budżetu gminy;
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Data wytworzenia: 2024-05-10

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-02-08

Data modyfikacji: 2024-05-10

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-02-08