Sekretarz (Zastępca Burmistrza)

Funkcję Sekretarza (Zastępcy Burmistrza) sprawuje Piotr Milewski

Tel. służbowy: 086 272 19 43
 

e-mail: sekretarz@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl


Do zadań Sekretarza (Zastępcy Burmistrza) należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku i dyscypliny pracy.

 2. Nadzorowanie prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych i obiegu informacji w Urzędzie.

 3. Nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych.

 4. Organizowanie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków.

 5. Nadzorowanie obsługi i załatwiania indywidualnych spraw interesantów.

 6. Zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowywania przez pracowników materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej i jej organów.

 7. Koordynowanie i kontrola wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy i Burmistrza.

 8. Organizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum.

 9. Sprawowanie nadzoru nad gospodarka mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

 10. Nadzorowanie procesu informatyzacji Urzędu.

 11. Prowadzenie nadzoru nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz koordynowanie publikacji materiałów.

 12. Przedkładanie propozycji w sprawach zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników Urzędu.

 13. Opracowywanie zakresów czynności pracownikom Urzędu.

 14. Opracowywanie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego i jego zmian oraz czuwanie nad jego realizacją.

 15. Opracowywanie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego.

 16. Sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem zarządzeń i decyzji Burmistrza Rajgrodu.

 17. Prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza w ustalonym zakresie.

 18. Podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w czasie nieobecności Burmistrza Rajgrodu.

 19. Prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 20. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie, przepisów bhp i ppoż., ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz ochrony innych informacji niejawnych ustawowo chronionych.

 21. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

 22. Nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem szkół.

 23. Nadzorowanie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników samorządowych.

 24. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem „małych grantów" z funduszy pomocowych i strukturalnyc.

 25. Organizowanie spraw związanych z wyborami i spisami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Hubert Matysiewicz

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Data wprowadzenia: 2010-02-08

Data modyfikacji: 2014-12-31

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2010-02-08