Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz wymagane załączniki.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród lub wyślij pocztą.
 4. Decyzję można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie (pokój nr 21) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Załączniki:
 3. a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego i urządzeń umieszczonych w pasie drogowym
 4. b) Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w przez pełnomocnika.

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania ruchem wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania urządzenie nie zostało wybudowane.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
 5. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 6. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
 7. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Opłaty za zezwolenie

brak

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.).

4.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.)

6.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

Sprawę prowadzi:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska (II Piętro pokój nr 21)

Grzegorz Karulski Tel. 86 272 19 49, kom. 784 921 405

e-mail: grzegorz.karulski@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Karulski

Data wytworzenia: 2020-03-04

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2020-03-04

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2020-03-04