Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz wymagane załączniki.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród lub wyślij pocztą.
 4. Decyzję można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie (pokój nr 21) lub za posrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 2. Załączniki:
 3. a) Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 z projektowaną lokalizacją reklamy
 4. b) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 5. c) Projekt reklamy zawierający jej wizualizację, wymiary oraz sposób montażu reklamy
  (w tym jej fundamentowania).
 6. d) Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w przez pełnomocnika.

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu określa się między innymi cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię reklamy oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.

Opłaty za zezwolenie

Opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy i stawki opłaty za powierzchnię 1m2  reklamy określonej uchwałą Nr XXXIII/213/06 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 sierpnia 2006 r. Powierzchnia reklamy mniejsza niż 1 m2 jest traktowana jak powierzchnia 1m2 reklamy.

Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego nr: 43 8768 0003 3900 0550 2000 0300 Bank Spółdzielczy Oddział w Rajgrodzie ul. Warszawska 34

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

8. Uchwała nr Nr XXXIII/213/06 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Sprawę prowadzi:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska (II Piętro pokój nr 21)

Grzegorz Karulski Tel. 86 272 19 49, kom. 784 921 405

e-mail: grzegorz.karulski@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Karulski

Data wytworzenia: 2020-03-04

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2020-03-04

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2020-03-04