Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz wymagane załączniki.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród lub wyślij pocztą.
 4. Decyzję można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie (pokój nr 21) lub za posrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 2. Załączniki:
 3. a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek
 4. b) Dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika (w wysokości 17 zł).;
 5. c) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. (jeżeli jest wymagany)

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
 3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne.
 5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 6. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Opłaty za zezwolenie

- 82 zł - opłata skarbowa od wydania zezwolenia

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Nie podlega opłacie skarbowej decyzja w sprawie dotyczącej połączenia drogi publicznej
z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego nr: 43 8768 0003 3900 0550 2000 0300 Bank Spółdzielczy Oddział w Rajgrodzie ul. Warszawska 34

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.).
4.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.)

6.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

Sprawę prowadzi:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska (II Piętro pokój nr 21)

Grzegorz Karulski Tel. 86 272 19 49, kom. 784 921 405

e-mail: grzegorz.karulski@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Karulski

Data wytworzenia: 2020-03-04

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2020-03-04

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2020-03-04