Wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz o umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz wymagane załączniki.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród lub wyślij pocztą.
 4. Decyzję można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie (pokój nr 21) lub za posrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 5. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 2. Załączniki:
 3. a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego i urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, a w przypadku umieszczenia reklamy z podaniem jej wymiarów.
 4. b) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 5. c) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 6. d) Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 7. e) Kserokopie zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.
 8. f) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika w przedmiotowej sprawie, (należy uiścić opłatę 17zł i dowód wpłaty dołączyć do pełnomocnictwa).
 9. g) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi.
 10. h) Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi.

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
 5. Przed faktycznym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

Opłaty za zezwolenie

Opłata za zajęcie pasa drogowego – iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym - ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego. Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego określone są uchwałą Nr XXXIII/213/06 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 sierpnia 2006 r. oraz uchwałą NR XL/334/2018 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 maja 2018 r.

Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego nr: 43 8768 0003 3900 0550 2000 0300 Bank Spółdzielczy Oddział w Rajgrodzie ul. Warszawska 34

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

8. Uchwała nr Nr XXXIII/213/06 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

9. Uchwała nr XL/334/2018 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Sprawę prowadzi:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska (II Piętro pokój nr 21)

Grzegorz Karulski Tel. 86 272 19 49, kom. 784 921 405

e-mail: grzegorz.karulski@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji na na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz o umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Karulski

Data wytworzenia: 2020-03-04

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2020-03-04

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2020-03-04