Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycją pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”

Rajgród, dnia 02 sierpnia 2018 r.

 

 

IU.I.041.1.1.2017

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Gmina Rajgród informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 19 kwietnia 2018 r., znak sprawy IU.I.041.1.1.2017 dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycją pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród” zostało unieważnione.

 

 

 Z up. Burmistrza

/-/ Anna Drapczuk

Kierownik Referati Inwestycji i Rozwoju

 


Rajgród, dnia 19 kwietnia 2018 r.

 

IU.I.041.1.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

          Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, zwraca się z zapytaniem o cenę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycją
pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”.

Inwestycja realizowana jest w ramach operacji pn. „Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród” dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww.

1.        Opis przedmiotu zamówienia

1.1.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

1.2.  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarnej
i elektrycznej nad realizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycją pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”.

1.3.  Inwestycja objęta nadzorem polegała będzie na: zaprojektowaniu, przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Grajewie, wybudowaniu i oddaniu do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 71 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród. Roboty Wykonawca zrealizuje na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz wytycznych Zamawiającego. Szczegółowy zakres objętego nadzorem zadania określa wyciąg z programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków określonych w PFU).

1.4.  Zamówienie podzielone jest na części:

a)    CZĘŚĆ I - pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej,

b)   CZĘŚĆ II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej.

1.5.  Inspektorzy nadzoru inwestorskiego pełnić będą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz przepisami wykonawczymi.

1.6.  Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą  wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.7.  Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będą zobowiązani do:

 1. czynnego uczestnictwa w konsultowaniu wstępnej koncepcji i dokumentacji projektowej,

 2. reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa,

  w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

 3. sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,

  a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

 4. zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich asortymentów robót;

 5. podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym w projektach budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

 6. inspektor nadzoru branży elektrycznej dodatkowo - weryfikacji wyników pomiarów

  i raportów z badań branży elektrycznej oraz w razie potrzeby dokonywania pomiarów

  i sprawdzeń elektrycznych;

 7. sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

 8. potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

 9. dokonywania odbiorów częściowych robót zanikowych i ulegających zakryciu,

 10. sprawdzania i zatwierdzania operatu kolaudacyjnego przed odbiorem końcowym,

 11. uczestnictwa w odbiorze końcowym,

 12. wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

 13. żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową luz zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym w Grajewie;

 14. bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót. Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

 15. po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką częstotliwością oraz

  w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż dwa razy na każdej nieruchomości, na której budowana będzie oczyszczalnia oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia,

 16. informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);

 17. udziału w naradach koordynacyjnych budowy;

 18. na żądanie Zamawiającego: uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a. skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.

- osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) - dotyczy oferty na CZĘŚĆ I,

- osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) - dotyczy oferty na CZĘŚĆ II,

b. posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- co najmniej jednej usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji polegającej na budowie co najmniej 15 przydomowych oczyszczalni ścieków - dotyczy oferty na CZĘŚĆ I,

- co najmniej jednej usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji polegającej na budowie co najmniej 15 przydomowych oczyszczalni ścieków - dotyczy oferty na CZĘŚĆ II,

c. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może polegać na zasobach kadrowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

d. Wykonawca, który polega na zasobach kadrowych innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie nie jest wymagane w przypadku dysponowania bezpośredniego.

e. Wykonawca udowodni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczeń i wykazów zgodnie z treścią wskazaną w formularzu ofertowym.

3.        Warunki odrzucenia oferty:

3.1.  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a)    jej treść nie odpowiada treści warunków zapytania ofertowego, lub

b)   została złożona przez wykonawcę:

−   niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu, lub

−   powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, lub

c)    została złożona po terminie składania ofert.

4.        Warunki wykluczenia:

4.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania. Zamawiający wyklucza z postępowania:

a)    wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b)   Wykonawcę, jeżeli występują powiązania osobowe lub kapitałowe między Wykonawcą
a Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

−   uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,

−   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,

−   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,

−   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

−   pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4.2.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.3.  Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie
z treścią określoną w formularzu ofertowym.

5.        Kryteria oceny oferty:

5.1.  Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena brutto – 100%. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający wybierze te oferty, które zapewnią mu najtańsze wykonanie usługi pełnienia nadzoru dla wszystkich branż - w zależności od układu cen mogą to być odrębne oferty na CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II lub oferta kompleksowa.

5.2.  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części, lub/i ofertę kompleksową, obowiązującą w przypadku zlecenie temu samemu wykonawcy zapewnienia nadzoru inwestorskiego w dwóch branżach.

5.3.  Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie danej części zamówienia
i cena kompleksowa jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

5.4.  Jeżeli na daną część nie zostanie złożona żadna oferta, Zamawiający dla pozostałej części wybierze ofertę najtańszą lub ponowi zapytanie na wszystkie branże.

5.5.  Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

5.6.  Jeżeli dwie lub więcej ofert prezentuje taką sama najniższą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert w odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był możliwy.

 

6.        Termin realizacji zamówienia

6.1.  Od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego zadania.

6.2.  Przewidywany termin realizacji inwestycji objętej nadzorem: 24.10.2018 r.

7.        Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w Sekretariacie Urzędu do dnia 27.04.2018 r. do godz. 15:00. Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

8.        Sposób przygotowania oferty

8.1.  Oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

8.2.  Należy podać cenę ryczałtową za wykonanie części lub/i całości zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części, lub/i ofertę kompleksową, obowiązującą
w przypadku zlecenia temu samemu wykonawcy nadzoru inwestorskiego w dwóch branżach. Cenę należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

8.3.  W treści oferty należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

8.4.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

9.        Informacje dodatkowe

9.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b)   nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c)    pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania,

d)   wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających niższe ceny.

9.2.  Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, pocztą elektroniczną e-mail: anna.drapczuk@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl bądź faksem 86 272 19 41.

9.3.  O terminie zawarcia umowy Wykonawca/y z najkorzystniejszą ofertą zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

10.    Załączniki do zapytania ofertowego

10.1.        Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

10.2.        Załącznik nr 2 - Wzór umowy (w tym warunki zmiany umowy), jaka zostanie zawarta w sprawie niniejszego zapytania ofertowego,

10.3.        Załącznik nr 3 - Wyciąg z PHU.

 

 Z up. Burmistrza                

/-/Anna Drapczuk                

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Drapczuk

Data wytworzenia: 2018-04-19

Wprowadzający: Dorota Bagińska

Data modyfikacji: 2018-08-02

Opublikował: Dorota Bagińska

Data publikacji: 2018-04-19