Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza

Rajgród, dnia 12.06.2018 r.

IF.7011.2.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Rajgród informuje, że wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Biebrzy. Do dnia 08.06.2018 r. wpłynęły 4 oferty. W dniu 12.06.2018 r. dokonano oceny złożonych ofert i wyłoniono ofertę najkorzystniejszą. Poniższa tabela przedstawia zestawienie złożonych ofert:

 

 

 

l.p.

 

 

 

Nazwa firmy

 

oferta

 

Uwagi

Cena netto

Cena brutto

1

Pracownia Architektury Bogdan Kobyliński

ul. Kościuszki 95/4

10-554 Olsztyn

12 000,00

14 760,00

brak

2

ABP ARCHITEKCI BEATA POPŁAWSKA

ul. Długa 15/3

18-400 Łomża

11, 900,00

14 637,00

brak

3

A.C.ACtio – arch. Agnieszka Cylwik

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

ul. Pod Krzywą 33/1
15-258 Białystok

30 000,00

36 900,00

brak

4

TUZIN Pracownia Architektury i Fotografii

Hubert Ziniewicz

ul. Zofii Nałkowskiej 4c/14

80-286 Gdańsk

18 000,00

18 000,00

brak

 

Wybrano ofertę nr 2 firmy ABP ARCHITEKCI BEATA POPŁAWSKA, ul. Długa 15/3, 18-400 Łomża ze względu na najkorzystniejszą cenę.

Z up. Burmistrza

/-/ Anna Drapczuk

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju


Rajgród, dn. 30.05.2018 r.

IF.7011.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, woj. podlaskie, zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza.

Niniejsze zamówienie będzie udzielone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza”

a) Miejsce inwestycji: działka nr ewid. 69/4 w miejscowości Biebrza, gmina Rajgród.

b) Układ funkcjonalny budynku: sala główna, toalety (w tym jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie kuchenne, szatnia, ciągi komunikacyjne

c) Planowana powierzchnia użytkowa budynku – ok. 60-70 m2,

d) Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia,

e) Należy zaprojektować niezbędną infrastrukturę tj. przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, przyłącze kanalizacyjne do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

f) Planowany system ogrzewania – do ustalenia na etapie projektowania.

g) Dostępność komunikacyjna – zjazd z drogi gminnej,

h) Należy zaprojektować utwardzone miejsca postojowe, podjazdy i dojścia.

1.2. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

1.3. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących opracowań i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego:

- kompletny projekt budowlany na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę map do celów projektowych (mapy do celów projektowych wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z projektem budowlanym), wraz z informacją BIOZ i projektami branżowymi –  6 egz.,

- szczegółowy przedmiar robót – 4 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych
w projektach budowlanych – 4 egz.,

- wersja elektroniczna całej dokumentacji – 1 egz. na nośniku danych,

1.4. Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wstępną koncepcję Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na spotkaniu roboczym w siedzibie Zamawiającego nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

b) dokonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie budowy budynku –
w ramach zaproponowanej ceny ofertowej

c) uzyskania wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji,

d) przygotowania kompletnego i poprawnego wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami,

e) przygotowania kompletnego i poprawnego wniosku o pozwolenie na budowę,

f) w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę - uzupełniania ewentualnych braków i usuwanie uchybień, składania wyjaśnień do dokumentacji będącej przedmiotem umowy,

g) odpowiadania na pytania Wykonawców w trakcie postępowania przetargowego prowadzonego na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zapytania,

h) sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.)

b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

c) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.).

d) dokumentacja techniczna będzie stanowiła podstawę opisu przedmiotu zamówienia
w późniejszym postępowaniu na wykonanie ww. inwestycji w związku z tym musi być wykonana zgodnie z przepisami art. 29-30 ustawy 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), a w szczególności:

 • do opisu przedmiotu zamówienia należy zastosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 • przedmiotu zamówienia nie należy opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,
 • przedmiot zamówienia należy opisać przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia,
 • w przypadku odwołania do norm należy uwzględnić kolejność wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych opisaną w art. 30 ww. ustawy.

1.6. Obligatoryjnie Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyska wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobędzie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2.1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

b) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.:

 • osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom, ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) :
 • osobę posiadającą uprawnienia i do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych, (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom, ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych)
 • osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom, ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),

c) posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu projektów budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert.

2.2. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, w tym: oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym, dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia oraz wymagane doświadczenie.

3 KRYTERIUM OCENY OFERT

3.1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena brutto – 100%

3.2. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty map do celów projektowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, koszty dojazdów na teren planowanej inwestycji i na spotkania robocze.

3.3. Zamawiający będzie wybierał najkorzystniejszą ofertę kierując się ceną ofert.

3.4. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

3.5. Jeżeli dwie lub więcej ofert ma taką samą cenę Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

4 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

4.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32, 19-206 Rajgród w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 11 na I piętrze budynku, osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty.

4.2. Termin składania ofert upływa dnia 8 czerwca 2018 r.

4.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

5 PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

5.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) została złożona przez podmiot:

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub:

- powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

c) została złożona po terminie składania ofert w zapytaniu ofertowym,

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

6.1. Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, podpisanym przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.2. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty oraz wykazy i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.2 niniejszego zapytania oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie usług i kopie uprawnień wykazanych osób.

7. WARUNKI WYKLUCZENIA

7.1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);

b) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności tych osób.

c) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

7.2. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie
z treścią określoną w formularzu ofertowym.

8 WARUNKI ZMIANY UMOWY

8.1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.2. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej:

a) wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane
w umowie.

b) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.

8.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

8.4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy
w przypadkach rażącego nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku, gdy wykonawca nie rozpoczął wykonywania zamówienia pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego lub przerwał prace i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, lub pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy,
a z okoliczności wynika, że zagrożone jest wykonanie zamówienia lub jego etapów w terminie określonym w umowie;

8.6. W przypadku odstąpienia od umowy skutki odstąpienia nastąpią na przyszłość - od dnia skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i nie dotyczą takich postanowień umownych jak kary umowne, gwarancje, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

8.7. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

8.8. Rozliczenie za wykonany zakres prac nastąpi na podstawie obustronnie uzgodnionych kalkulacji określających koszt wykonanego zakresu zamówienia.

8.9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usług wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

9 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zadanie należy wykonać do 15 grudnia 2018 r., przy czym wstępna koncepcja powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, a w ciągu tygodnia od zaakceptowania wstępnej koncepcji wykonawca złoży kompletny wniosek o decyzję lokalizacyjną.

10 INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Dorota Bagińska, tel. 86 272 19 56, e-mail: baginska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Formularz ofertowy

 

 

z up. Burmistrza

/-/ Anna Drapczuk

Kierownik Refetratu Inwestycji i Rozwoju

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Bagińska

Data wytworzenia: 2018-05-30

Wprowadzający: Dorota Bagińska

Modyfikujący: Dorota Bagińska

Data modyfikacji: 2018-06-12

Opublikował: Dorota Bagińska

Data publikacji: 2018-05-30