Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest


 

29.10.2018 r. - aktualizacja - dodano załącznik (informacja o wyborze oferty)

 


 

DI.041.1A.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


na wykonanie zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród

poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest ”

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Gmina Rajgród

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

tel. (86) 272 19 40 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienie obejmuje odbiór z nieruchomości, transport oraz unieszkodliwienie (poprzez składowanie na wysypisku) zdemontowanych pokryć dachowych zawierających azbest
  z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród:

a) Transport oznacza również przygotowanie do transportu, opakowanie, oznakowanie oraz
załadunek i rozładunek odpadów zawierających azbest odebranych z terenu nieruchomości.

b) Utylizacja oznacza przekazanie odpadów do unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub przekazanie do unieszkodliwienia poprzez przetwarzanie w urządzeniach przenośnych posiadających wymagane zezwolenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów, w szczególności pokrywa opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub za przyjęcie odpadów do przetwarzania w urządzeniach przenośnych.

c) Do obowiązku Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów.

d) Wspólny słownik zamówień: 90650000-8.

2. Łącznie Zamawiający zakłada następujące ilości wyrobów azbestowych:

a) Transport i unieszkodliwianie azbestu z 75 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród – ok. 139,27 Mg.

b) Podane wyżej ilości są to ilości szacunkowe, określone na podstawie zgłoszeń od mieszkańców
i inwentaryzacji. Ilość posesji może się zmienić w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości
z udziału w programie. Rzeczywista ilość wyrobów podlegających odebraniu oraz transporcie
i utylizacji może się różnić od ilości szacunkowych ze względu na niedokładności w szacowaniu masy i powierzchni wyrobów azbestowych.

3. Zamawiający zastrzega, że będzie zlecał wykonanie prac jedynie do wysokości środków przeznaczonych przez Gminę Rajgród na realizacje zadania.

4. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, których dotyczy zamówienie.

5. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego, jakie ilości odpadów zostały odebrane i na jaką kwotę oraz jakie kwoty pozostały do wykorzystania.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy także sporządzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót na każdej nieruchomości objętej przedmiotowym zamówieniem. Dokumentacja ma być sporządzona w sposób umożliwiający identyfikacje nieruchomości wraz z podaniem miejscowości
i adresu nieruchomości. Dokumentacja fotograficzna zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru zadania na płycie CD lub nośniku USB.

7. Wykonawca zapewnia własnym staraniem i na własny koszt materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonania zadania oraz zaplecze dla prowadzonej działalności.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane
z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją zadania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:

 1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany zgłosić prace do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do Okręgowego Inspektora Pracy oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego – zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) i okazać dowód dokonania zgłoszenia, przed rozpoczęciem prac. Nie dostarczenie dokumentów będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
 2. Wykonawca jest zobowiązany zważyć na miejscu masę odebranych wyrobów azbestowych z każdej posesji przy użyciu wagi posiadającej legalizację. Wagę zapewnia Wykonawca. Z czynności ważenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości i nr działki ewid., datę, rodzaj i pochodzenie odpadów oraz ich ilość [m² i Mg]. Protokół podpisują przedstawiciel wykonawcy i właściciel nieruchomości. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekazuje właścicielowi nieruchomości.
 3. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek sporządzić pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych – zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca sporządzi takie oświadczenie dla każdej posesji w dwóch egzemplarzach – jeden przekaże właścicielowi nieruchomości, a drugi przekaż Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Przez właściciela nieruchomości rozumie się właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości lub osoby przez nich upoważnione.
 4. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów zawierających azbest, w szczególności zgodnie z wymaganiami:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.  z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31 z późn. zm.),

- ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 992),

- ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  (Dz. U. z 2018 poz. 169 z późn. zm.).

- oraz innych obowiązujących przepisów.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania prac oraz do jego oznakowania zgodnie z przepisami. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania.

b) posiadają doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) o łącznej wadze min.: 50 Mg każda z usług.

c) posiadają odpowiednie zezwolenie na odbieranie i transportowanie odpadów niebezpiecznych,

d) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia odpowiednie do wykonania przedmiotu zamówienia,

e) posiadają odpowiedni sprzęt i narzędzia do realizacji przedmiotowego zamówienia,

f) posiadają środki transportu przystosowane do przewozu odpadów niebezpiecznych,

2. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych na formularzu ofertowym:

a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

b) wykazu wykonanych usług,

c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowo należy przedłożyć:

a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987); lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) w postaci kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

b) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi (referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie zamówienia, np. protokoły odbioru) w postaci kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium: 100 % cena.
 2. Zostanie wybrana oferta najtańsza.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32, 19-206 Rajgród w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 11 na I piętrze budynku, osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres gabriela.wysocka@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

b) Termin składania ofert upływa dnia: 11.10.2018 r. (czwartek)

c) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

8. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

c) została złożona przez podmiot polegający wykluczeniu z postępowania,

d) została złożona po terminie składania ofert w zapytaniu ofertowym.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, podpisanym przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

b) Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty oraz wykazy i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5. niniejszego zapytania, referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie zamówienia potwierdzające należyte wykonanie usługi.

10. Warunki wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią określoną w formularzu ofertowym.

11. Warunki ZMIANY UMOWY

 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Nie jest zmianą umowy wymagają formy pisemnej:

a) wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane
w umowie.

b) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach rażącego nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności mogącego wpłynąć na jakość i terminowość wykonania robót.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania zamówienia pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego lub przerwał prace i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, lub pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy, a z okoliczności wynika, że zagrożone jest wykonanie zamówienia w terminie określonym w umowie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy skutki odstąpienia nastąpią na przyszłość - od dnia skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i nie dotyczą takich postanowień umownych jak kary umowne, gwarancje, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

8. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

9. Rozliczenie za wykonany zakres prac nastąpi na podstawie obustronnie uzgodnionych kosztorysów powykonawczych określających koszt wykonanego zakresu zamówienia oraz protokołu odbioru prac przerwanych. Koszt sporządzenia inwentaryzacji i kosztorysów obciąża tę stronę, z której przyczyny wystąpiło odstąpienie.

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

12. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zadanie należy wykonać do 30.11.2018 r.

13. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
 5. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Gabriela Bieniewska-Wysocka,
  86 272 19 57, e-mail: gabriela.wysocka@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
 6. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione.

 

 1. ODBIÓR PRAC- W DNIU ODBIORU WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCEMU:

1. Kopie oświadczeń o prawidłowości wykonywania prac, składanych właścicielom nieruchomości,

2. Kopie kart przekazania odpadów na składowisko,

3. Kopie protokołów ważenia z każdej nieruchomości,

4. Wykaz zawierający:

– adres nieruchomości, z której usunięto wyroby zawierające azbest,

– ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w m² i Mg z danej nieruchomości,

– łączna ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest,

 1. Dokumentację fotograficzną z każdej nieruchomości, na której były wykonywane prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych w formie elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB).

15. Załączniki do zapytania ofertowego

 1. Formularz ofertowy

 

  Rajgród, dnia 03.10.2018 r.       

 Z up. Burmistrza              

/-/ Anna Drapczuk             

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Drapczuk

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Piotr Hubert Matysiewicz

Modyfikujący: Piotr Hubert Matysiewicz

Data modyfikacji: 2018-10-29

Opublikował: Piotr Hubert Matysiewicz

Data publikacji: 2018-10-03